Απόσπασμα της λειτουργίας...

Απόσπασμα από την Θείαν Οξυγονούχον Λειτουργείαν (SO4) η οποία ετελείτο προς τιμήν της Ιεράς ημών Μούμιας, και την οποίαν διέκοψαν βεβηλωτές "καλλιτέχναι" με ηλεκτρικά και άλλα τινά σατανικά κλαπαντζίμπανα.

Ούτοι οι διάβολοι, ρασοφόραι αδελφαί ημών, προκαλούντες ανιέρους ήχους οίτινες εκπορεύοντο εκ της κολάσεως, εις την οποίαν ασφαλώς και μετά μαρτυρίας καταλήγουσι όλοι οι άπιστοι και όσοι εξ υμών δεν καταβάλουν εις την Ιεράν Θεομεσητείαν ημών τα οφειλόμενα επί του επιχρύσου παγκαρίου της εταιρίας ημών, μπαχτσίσια/φιλοδωρήματα.

Εις τας καταγγελίας αυτάς καταφεύγομεν (εφ' υμίν, αμίν ημίν υμών), καθότι δεν αρκούμεθα αρκούντως αρκετά εις το να κάμνωμεν ότι κάμνωμεν ημείς, αλλά επιδιώκομεν να το κάμνουν υποχρεωτικώς και άπαντες οι άλλοι μεθ' ημών. Και μετά, αφού τα κάμνωμεν ομαδικώς, και αφού εν πρώτοις προηγηθεί η δέουσα εύοσμος αρτοκλασία, να συμφάγωμεν τα καμωμένα και κεκλασμένα όλοι ημείς ως σοφοί και Όσιοι Πανσύσκατοι, μετά των χαριτωμένων ημών καμωμάτων και χαριτωμενιών ασφαλώς, βεβαίως-βεβαίως.

+++FourSeason-όπουλος σαπίΖΕΙ+++Δεν υπάρχουν σχόλια: